ข้อกำหนดและเงื่อนไข เว็บคาสิโนออนไลน์ของเรา มีผลบังคับใช้บริษัทสาขาและบริษัทในเครือ รวมถึงเว็บไซต์ทั่วโลก (รวมเรียกว่า “ไซต์”) เว็บไซต์นี้เป็นทรัพย์สินของและผู้ออกใบอนุญาต เมื่อใช้ไซต์นี้ แสดงว่าคุณยอมรับเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ หากคุณไม่เห็นด้วย อย่าใช้ไซต์นี้ เราขอสงวนสิทธิ์ตามดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียวในการเปลี่ยนแปลง ดัดแปลง เพิ่มหรือลบบางส่วนของข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ได้ทุกเมื่อ เป็นความรับผิดชอบของคุณที่จะต้องตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้เป็นระยะๆ การใช้งานไซต์ต่อไปของคุณหลังจากการโพสต์การเปลี่ยนแปลงหมายความว่าคุณยอมรับและยอมรับการเปลี่ยนแปลง ตราบใดที่คุณปฏิบัติตามข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ ให้สิทธิ์ส่วนบุคคล ไม่จำกัดเฉพาะ ไม่สามารถถ่ายโอนได้ และจำกัดในการเข้าและใช้ไซต์

เนื้อหาของเรา

ข้อกำหนดและเงื่อนไข ข้อความ กราฟิก ส่วนติดต่อผู้ใช้ ส่วนต่อประสานภาพ รูปถ่าย เครื่องหมายการค้า โลโก้ เสียง เพลง อาร์ตเวิร์ก และรหัสคอมพิวเตอร์ทั้งหมด (รวมเรียกว่า “เนื้อหา”) รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการออกแบบ โครงสร้าง การเลือก การประสานงาน การแสดงออก ” รูปลักษณ์และความรู้สึก” และการจัดเรียงของเนื้อหาดังกล่าวซึ่งมีอยู่บนไซต์เป็นของเรา ควบคุมหรืออนุญาตโดยหรือเป็นของเรา และได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายเกี่ยวกับรูปลักษณ์ทางการค้า ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้า และสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ และกฎหมายการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม ยกเว้นที่ได้กำหนดไว้อย่างชัดแจ้งในข้อกำหนดการใช้งานนี้ ห้ามคัดลอก ทำซ้ำ เผยแพร่ซ้ำ อัปโหลด โพสต์ แสดงต่อสาธารณะ เข้ารหัส แปล ส่งต่อ หรือเผยแพร่ด้วยวิธีใด ๆ (รวมถึง “มิเรอร์”) ยกเว้นที่ได้กำหนดไว้อย่างชัดแจ้งในเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ คอมพิวเตอร์ เซิร์ฟเวอร์ เว็บไซต์ หรือสื่ออื่นใดสำหรับการเผยแพร่หรือการแจกจ่าย หรือสำหรับองค์กรเชิงพาณิชย์ใดๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเรา คุณสามารถใช้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการ

การใช้งานไซต์ของเรา

ข้อกำหนดและเงื่อนไข คุณไม่สามารถใช้ “deep-link”, “page-scrape”, “robot”, “spider” หรืออุปกรณ์อัตโนมัติ โปรแกรม อัลกอริทึม หรือวิธีการใดๆ หรือกระบวนการด้วยตนเองที่คล้ายกันหรือเทียบเท่า เพื่อเข้าถึง ได้รับ คัดลอก หรือ ตรวจสอบส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์หรือเนื้อหาใด ๆ หรือทำซ้ำหรือหลีกเลี่ยงโครงสร้างการนำทางหรือการนำเสนอของเว็บไซต์หรือเนื้อหาใด ๆ ในทางใดทางหนึ่งเพื่อให้ได้มาหรือพยายามที่จะได้รับวัสดุ เอกสารหรือข้อมูลใด ๆ ด้วยวิธีการใด ๆ ที่ไม่ได้จัดทำขึ้นโดยเจตนาผ่านทาง เว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับกิจกรรมดังกล่าว คุณต้องไม่พยายามเข้าถึงส่วนหรือคุณสมบัติใด ๆ ของไซต์หรือระบบหรือเครือข่ายอื่น ๆ ที่เชื่อมต่อกับไซต์หรือเซิร์ฟเวอร์ หรือบริการใด ๆ ที่เสนอบนหรือผ่านไซต์โดยไม่ได้รับอนุญาต ห้ามมิให้คุณพยายามเข้าถึงส่วนใด ๆ หรือคุณสมบัติใด ๆ ของไซต์โดยไม่ได้รับอนุญาตโดยการแฮ็กรหัสผ่าน “เหมืองแร่” หรือวิธีอื่นใดที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ 

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมอาจบังคับใช้กับการซื้อสินค้าหรือบริการ และบางส่วนหรือคุณสมบัติเฉพาะของเว็บไซต์ รวมถึงการแข่งขัน โปรโมชั่น หรือคุณสมบัติอื่นที่คล้ายคลึงกัน ซึ่งข้อกำหนดทั้งหมดเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดการใช้งานโดยการอ้างอิงนี้ คุณตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ ดังกล่าว รวมถึงในกรณีที่เกี่ยวข้องซึ่งแสดงว่าคุณมีอายุเพียงพอตามกฎหมายที่จะใช้หรือเข้าร่วมในบริการหรือคุณสมบัติดังกล่าว หากมีข้อขัดแย้งระหว่างข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้และข้อกำหนดที่โพสต์สำหรับหรือบังคับใช้กับส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์หรือสำหรับบริการใด ๆ ที่นำเสนอบนหรือผ่านเว็บไซต์ ข้อกำหนดหลังจะควบคุมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานส่วนนั้นของคุณ เว็บไซต์หรือบริการเฉพาะ ภาระผูกพันของเรา (หากมี) เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการจะอยู่ภายใต้ข้อตกลงตามที่ระบุไว้เท่านั้น และไม่มีสิ่งใดในไซต์นี้ที่จะถูกตีความเพื่อเปลี่ยนแปลงข้อตกลงดังกล่าว เราอาจเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ ที่นำเสนอบนเว็บไซต์ หรือราคาที่ใช้บังคับสำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการดังกล่าวได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เนื้อหาบนเว็บไซต์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการอาจล้าสมัย และไม่มีข้อผูกมัดที่จะอัปเดตเนื้อหาบนเว็บไซต์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการดังกล่าว